ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร
อัตราค่าจ้างที่ต้องการ
 รูปถ่าย
ชื่อ  นามสกุล
 ศาสนา  
เพศ ชาย หญิง
 วันเดือนปีเกิด  อายุ  ปี
สถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)  เรียน รด. ปี  เกณฑ์ทหารแล้ว  ยังไม่ได้เกณฑ์
สถาณภาพสมรส โสด สมรส หย่า หม่าย อื่นๆ
สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่  หมู่ที่
 ตำบล
 อำเภอ จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์  โทรศัพท์
กรณีเร่งด่วนผู้ที่ติดต่อข้าพเจ้าได้ ชื่อ  โทรศัพท์
ที่ติดต่อได้สดวก
การศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช ชื่อสถานศึกษา
  สาขาที่จบ พ.ศ. ที่จบ
อนุปริญญาตรี/ปวส ชื่อสถานศึกษา
  สาขาที่จบ พ.ศ. ที่จบ
ปริญญาตรี ชื่อสถานศึกษา
  สาขาที่จบ พ.ศ. ที่จบ
อื่นๆ ชื่อสถานศึกษา
  สาขาที่จบ พ.ศ. ที่จบ
ประสบการณ์ทำงาน
  เริ่มต้น-สิ้นสุด บริษัท ตำแหน่ง เงินเดือน
1.
2.
3.
ความสามารถพิเศษ